ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตะกั่วป่า :: Takuapa Provincial Court :: โทร 076 421659 Email : tkpc@coj.go.th

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับเช็คจากศาลจังหวัดตะกั่วป่าแต่ยังไม่นำเช็คไปขึ้นเงิน


ขอให้บุคคลที่ปรากฏรายชื่อตามเอกสารแนบนำเช็คไปขึ้นเงินโดยด่วน


เอกสารแนบ